• Największy asortyment sprzętu sportowego!
 • Ponad 100.000 różnych produktów!
 • Niezawodny i ekonomiczny!

REGULAMIN

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych Warunkach następujące terminy mają następujące znaczenie:

 1. Przedsiębiorca: naturalna osoby prawnej dostarczanie produktów i / lub usług na odległość konsumentom;
 2. Konsument: osoba fizyczna nie działają one w ramach wykonywania jego / jej działalności zawodowej lub gospodarczej oraz zawarcie umowy na odległość z przedsiębiorcą;
 3. Odległość umowy: umowa, w której do zawarcia umowy, wyłącznego użytku wykonana jest z jednego lub większej liczby technologii porozumiewania się na odległość w zakresie systemu zorganizowanego przez Przedsiębiorca na odległość sprzedaży produktów i / lub usług;
 4. Technologia porozumiewania się na odległość: a środki mają być stosowane do zawarcia umowy, bez konsumentem a Przedsiębiorca bycia razem w tym samym miejscu w tym samym czasie;
 5. Chłodzenie-off period: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 6. Prawo odstąpienia od umowy: opcja dla konsumentów do odstąpienia od umowy na odległość przed upływem okresu możliwości wycofania się;
 7. Dzień: dzień kalendarzowy;
 8. Kontynuacja umowy wydajność: umowę na odległość dotyczących szereg produktów i / lub usług, dla których oferta i / lub obowiązek zakupu jest rozłożone na dłuższy okres;
 9. Długoterminowe nośnik danych: wszelkie środki, które umożliwiają konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowane do niego / niej osobiście w sposób dokonania przyszłych konsultacji i niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji możliwe.

Artykuł 2 - tożsamość przedsiębiorcy

Athleteshop
Rostockweg 5
9723 HG Groningen
Netherlands

W dni powszednie zawsze można dotrzeć do nas numer telefonu: +31 (0)85 9020165. Monday till Friday from 9:00 till 22:00. Weekend from 12:00 till 19:00.
Można również skontaktować się z nami poprzez e-mail pod adresem: obslugaklienta@athleteshop.pl
Izba Przemysłowo-Handlowa: 01182566
NIP: NL822432110B01

Artykuł 3 - STOSOWANIE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty od przedsiębiorcy i każdej umowy na odległość zawartej przez przedsiębiorców i konsumentów.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość, przedsiębiorca dokonuje tekst niniejszych Ogólnych Warunków dostępne dla konsumenta. Jeśli nie jest to możliwe, przedsiębiorca, przed zawarciem umowy na odległość, zawiadamia, że ​​Ogólne Warunki i Contditions mogą być kontrolowane co przedsiębiorcy oraz, że na życzenie konsumenta, będą one wysyłane do konsumentów bezpłatnie najszybciej jak to możliwe.
 3. Jeżeli umowa zawarta jest odległość drogą elektroniczną, tekst niniejszych Ogólnych Warunków, w odróżnieniu od poprzedniej części, a przed zawarciem umowy na odległość, może też być dostarczane konsumentowi w formie elektronicznej w taki sposób, aby konsument mógł łatwo zapisać go na nośniku danych długoterminowych. Jeśli jest to reasonaly niemożliwe, zostanie określone, kiedy Ogólne Warunki mogą być wyświetlane elektronicznie przed zawarciem umowy na odległość, i że zostaną one dostarczone na życzenie konsumenta za darmo, albo za pośrednictwem środków elektronicznych lub w inny sposób;
 4. Jeśli oprócz tych Ogólnych Warunkach mają zastosowanie szczegółowe warunki produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, w przypadku sprzecznych genral Warunków, konsument zawsze może odwołać się do właściwego przepisu, który jest najbardziej korzystne dla niego / niej.

Artykuł 4 - oferta

 1. Jeśli oferta jest ograniczona w czasie lub gdy stosuje się pewne warunki, musi być wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis produktów i / lub usług. Opis jest odpowiednio detaild aby umożliwić konsumentowi dokonanie oceny produktów i / lub usług w sposób właściwy. W przypadku gdy przedsiębiorca korzysta z obrazów, są one zgodne z prawdą wizerunki produktów i / lub usług. Oczywiste błędy i pomyłki w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorców.
 3. Wszystkie oferty zawierają takie informacje, że jest to oczywiste dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki są przyłączone do przyjęcia oferty:
  • Cena, w tym podatki;
  • Wszelkie koszty wysyłki, w stosownych przypadkach;
  • Sposób, w jaki umowa zostanie zawarta, a jakie działania są potrzebne do ustalenia tego;
  • Czy prawo odstąpienia ma zastosowanie;
  • Formę płatności, dostawy lub wykonania umowy;
  • Ramy czasowe dla przyjęcia oferty, lub, w odpowiednim przypadku, ramy czasowe dla uhonorowania cenę;
  • Stopa porozumiewania się na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż stawki podstawowej;
  • Jeżeli umowa zostanie złożony po zakończeniu, w jaki sposób konsument może je konsultować;
  • Sposób, w którym konsument może acquiant Go / sama z niepożądanych działań przed zawarciem umowy, jak i sposób konsument może skorygować te czynności przed zawarciem umowy;
  • Jakiekolwiek inne niż niderlandzki języki, w których umowa może być zawarta;
  • Kodeksy postępowania, do których przedsiębiorca złożył i sposób, w którym konsument może skonsultować te kodeksy postępowania drogą elektroniczną; i
  • Minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku umowy o ciągłe lub okresowe dostawy produktów lub usług.

Artykuł 5 - kontrakt

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4, umowa staje się ważna, gdy konsument zaakceptował ofertę i spełnił warunków zawartych.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzić otrzymanie akceptacji oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie wspomnianego przyjęcia nie została potwierdzona, konsument może odrzucić umowę.
 3. Jeżeli umowa jest conclued elecctronically przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne dla elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca powinien przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może, w granicach prawa, zbierać informacje o zdolności konsumenta do wypełnienia swoich zobowiązań płatniczych, jak również wszystkie fakty i czynników istotnych dla odpowiedzialnie zawarcia umowy na odległość. Jeśli, działając na podstawie wyników tego badania, przedsiębiorca ma istotne powody, dla których nie zawarcia umowy, jest on zgodny z prawem uprawniony do odmowy złożenia zamówienia lub prośbę dając powody, albo dołączyć specjalne warunki do realizacji.
 5. The Przedsiębiorca przekazuje następujące informacje wraz z produktem lub usługą, w formie pisemnej lub w taki sposób, że konsument może przechowywać go w Accesible sposób na nośniku danych długoterminowej:
  • Odwiedzając adres zakładu biznesowej Przedsiębiorcy, w którym konsument może dostać się do kontaktu dla wszelkich skarg;
  • Warunki, na których i sposób, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub, w odpowiednim przypadku, jasne informacje na temat wyłączenia z prawa odstąpienia od umowy;
  • Informacja odpowiadająca istniejących usług posprzedażnych i gwarancji;
  • Informacje jak podano w artykule 4 ustęp 3 niniejszego Regulaminu, chyba że przedsiębiorca już dostarczył konsumentowi informacji przed wykonaniem zamówienia;
  • Wymagania dotyczące odstąpienia od umowy, jeżeli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony.
 6. W przypadku gdy przedsiębiorca zobowiązał się dostarczyć szereg produktów i usług, nie przewidziano w poprzednim akapicie odnosi się tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo WYCOFANIE

 1. Przy zakupie produktów, konsument ma możliwość wyprzeć umowy bez podania przyczyny przez okres co najmniej 14 dni. Okres ten rozpoczyna się w dniu, w którym produkt jest odbierany przez lub w imieniu konsumenta.
 2. W tym okresie konsument ma obsługiwać urządzenie z opakowania należy zachować ostrożność.
 3. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi, niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów. Jeśli chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument powiadamia Athleteshop (Athleteshop, Rostockweg 5 9723 HG Groningen, +31 85 902 01 65, customerservice@athleteshop.com).
 4. Konsument może łatwo zgłaszać wszelkie produkty, które chce się wrócić. Można to zrobić logując się do swojego konta na stronie internetowej Athleteshop. Tutaj znajdzie się podsumowanie wszystkich swoich zamówień oraz aplikację powrotną. On może uzyskać dostęp do swojego konta za pomocą tego linku: Rachunek stronę. Aby dotrzymać terminu rezygnacji, wystarczy, że konsument prześle informację dotyczącą jego wykonywania prawa do odstąpienia przed upływem okresu rezygnacji wygasł.
 5. Skutki unieważnienia. Jeżeli konsument anuluje tę umowę, Athleteshop zwróci mu wszelkie płatności otrzymane od niego, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających jeżeli konsument wybierze rodzaj dostawy inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez Athleteshop), bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Athleteshop jest informowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy. Athleteshop dokona zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych jako konsumenta używane w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku, gdy konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Athleteshop może wstrzymać zwrot momentu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich wysłania towarów, które zdarzenie nastąpi najwcześniej. Wracając anulowanej produkt do Athleteshop wykonywane są u klienta własnym kosztem. Konsument odsyła towary albo przekazuje je Athleteshop, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym została przekazana jego wycofanie z tej umowy do Athleteshop. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu 14 dni wygasło. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Artykuł 7 - koszty w przypadku wycofania

 1. W przypadku, gdy Konsument nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, tylko koszty powracające są na koszt konsumenta.
 2. Jeżeli konsument dokonał płatności, przedsiębiorca musi zwrócić tę kwotę jak najszybciej, ale w terminie nie dłuższym niż 30 dni po powrocie lub wycofania.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca może wykluczyć tego prawa jedynie przedsiębiorcy wskazało ten clearily w ofercie lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do produktów:
  • Które zostały zrealizowane zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
  • To są oczywiście charakter osobisty;
  • Które nie mogą być zwrócone z powodu ich charakteru;
  • To łup szybko lub wiek;
  • Których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, które są poza kontrolą Przedsiębiorcy;
  • Dla pojedynczych gazet i czasopism;
  • Dla dźwięku i nagrań wideo i oprogramowania komputerowego, w którym konsument ma złamane plomby.

Artykuł 9 - Cena

 1. Ceny produktów i / lub usług nie mogą być podniesione w okresie ważności podanej w ofercie, z zastrzeżeniem zmian cen ze względu na zmiany stawek VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, które są poza kontrolą podmiotu, przy różnych cenach. Oferta będzie określać możliwość bycia podlega wahaniom i fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi.
 3. Wzrost cen w ciągu 3 miesięcy afer zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy Przedsiębiorca zastrzegł ją i
  • są one wynikiem przepisów prawa lub postanowień; lub
  • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy przed dniem, w którym rozpoczyna się wzrost cen.
 4. Wszystkie ceny podane w dostarczaniu produktów lub usług, w tym VAT.

Artykuł 10 - ZGODNOŚĆ I GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, ze specyfikacjami umieszczonymi w ofercie, z rozsądnymi wymaganiami użyteczności i / lub niezawodności oraz z obowiązującymi przepisami ustawowymi i / lub regulacji rządowych w dniu zamówienia została zawarta ..
 2. Układ oferowane jako gwarancja przez przedsiębiorcę, producent lub importer nie narusza praw i roszczeń konsument może wykonywać w stosunku do przedsiębiorcy o awarii w wypełnianiu obowiązków przedsiębiorcy w oparciu o prawa i / lub umowy zawartej na odległość.

Artykuł 11 - Niepożądany DOSTAWA

 1. Dostarczanie produktów i / lub usług będą wyłącznie być wykonane na wyraźne życzenie konsumentów.
 2. To, co jest wysyłane mogą, w razie potrzeby, być przechowywana przez konsumentów bezpłatnie, lub może zostać odesłany bezpłatnie.

Artykuł 12 - DOSTAWA I WYKONANIE

 1. Przedsiębiorca wykonuje najlepszą możliwą opiekę przy rezerwacji i podczas realizacji zleceń produktu, a przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest na adres podany przez konsumenta na rzecz spółki.
 3. Z należytym przestrzeganiu postanowień zawartych w art 4 niniejszych Warunków Ogólnych Spółka realizuje przyjęte zlecenia z wygodnym prędkości, ale co najmniej w terminie 30 dni, o ile inni onger okres dostaw zostało uzgodnione. Jeśli dostawa została opóźniona lub jeżeli zamówienie nie może być wypełniona lub może być wypełniona tylko częściowo, konsument powinien zostać poinformowany o tym w ciągu jednego miesiąca od złożenia zamówienia. W takich przypadkach, konsument ma prawo do odrzucił umowę bezpłatnie iz prawa do ewentualnego odszkodowania.
 4. W przypadku odrzucenia na podstawie ustępu poprzedzającego, przedsiębiorca zwraca płatności dokonywane przez konsumenta jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 30 dni po odrzuceniu.
 5. W przypadku dostarczania zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca powinien dołożyć starań, aby zaoferować równoważny produkt zastępczy. Przed porodem, należy je przedstawić w jasny i zrozumiały sposób, że wymieniony produkt zostanie dostarczony. Prawo odstąpienia od umowy nie mogą być wykluczone z produktów zamiennych. Koszty shpment powrotnej są ponoszone przez przedsiębiorców.
 6. O ile nie umówiono się inaczej, ryzyko utraty i / lub uszkodzenia produktów pozostają z przedsiębiorcą, aż do czasu są one dostarczane do konsumenta.

ARTYKUŁ 13 - kontynuowanie realizacji zamówienia

 1. Consmer może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem uzgodnionych rozwiązań oraz rezygnacji z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca.
 2. Umowa zawarta na czas określony ma ważność dwóch lat co najwyżej. Jeśli ustalono, że umowa zawierana na odległość zostanie przedłużony w przypadku slience konsumenta, umowa będzie kontynuowana jako umowa na czas nieokreślony i będzie ważny przez okres jednego miesiąca, on najczęściej po kontynuacji umowy.

ARTYKUŁ 14 - PŁATNOŚĆ

 1. O ile nie umówiono się inaczej, kwota do zapłaty przez konsumenta do rozliczenia w ciągu 14 dni od daty dostawy towaru lub w przypadku umowy na świadczenie usług, w terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentów dotyczących tego usługa.
 2. Przy sprzedaży produktów konsumentom, nie wolno negocjować zaliczkę w wysokości ponad 50% w Ogólnych Warunkach. Gdy zaliczka Ustalono, że konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących wykonania tego postanowienia lub świadczenia usług, o którym mowa wcześniej uzgodniona zaliczka została dokonana.
 3. Konsument ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę niezwłocznie ewentualnych niedokładności w szczegółach płatności.
 4. W przypadku nieopłacenia ze strony konsumenta, oraz z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, przedsiębiorca ma prawo obciążyć żadnych z góry określonych kosztów poniesionych resonalbe do konsumenta.

Artykuł 15 - Procedura reklamacji

 1. Przedsiębiorca powinien mieć wystarczająco wymienionej procedury skarg i rozpatruje skargi zgodnie z tą procedurą reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia składa się Przedsiębiorca w pełni i jednoznacznie opisany w rozsądnym czasie po Konsumentów odkrył wady.
 3. Reklamacje złożone z przedsiębiorcą będą odpowiedział w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymagają dłuższego czasu przewidywanej do obsługi, przedsiębiorca udziela odpowiedzi w terminie 14 dni o pokwitowaniu odbioru i wskazanie, kiedy teh Konsument może liczyć na bardziej szczegółową odpowiedź.
 4. Jeżeli reklamacja nie może być rozwiązany przez wspólnych konsultacji, nie będzie sporu, który jest otwarty na zasadach sporu rozliczeniowy.

ARTYKUŁ - 16 dodatkowych lub różnym PRZEPISY

Dodatkowe przepisy i / lub odchyleń tworzą niniejsze Ogólne Warunki nie może być ze szkodą dla Konsumenta i musi być wniesiona w formie pisemnej lub być rejestrowane w taki sposób, aby konsument mógł przechować je w przystępny sposób na nośniku danych długoterminowej.